2018.3. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Ajánlás

„… Július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó…” – mondja a hónapsoroló magyar népköltés, amely nagyon optimistán tekint az évnek arra az időszakára, amit az egyházban sokszor – kicsit talán pesszimistán – egyszerűen „ünneptelen”-nek nevezünk. Igazat adva azonban a népi mondóka pozitív szemléletének, tekinthetjük bátran a most következő heteket a gyülekezeti életben is a termékenység idejének.

Ha az istentiszteletek látogatottsága hullámzó is a vakáció miatt, és nagy leterheltséget jelent a nyári korosztályos és/vagy többgenerációs táborok, vagy a tanévkezdés megszervezése a gyülekezetben, minden vasárnapi igehirdetés, minden gyermekmunkával eltöltött óra a magvetőnek azt az optimizmusát feltételezi, hogy időről-időre beérik az aratnivaló. Ezt szimbolizálja a Szentháromság utáni vasárnapok liturgiai színe is, hiszen világszerte sok protestáns templomban a zöld szín hirdeti ilyenkor a növekedés és az érés reménységét. A lelki érés folyamatát vetítik elénk a vasárnapi textusok, emlékeztetve mindnyájunkat a hitben járás különböző állomásaira, az istenélményekkel, krisztusi tettekkel és testvéri közösséggel szegélyezett keresztyén életútra.

De nemcsak a spirituális érés és lelki növekedés, hanem a termőre forduló természet is Isten felé fordít bennünket. Szeptember végén veszi kezdetét a „Teremtés hete”, mely gyülekezeteink számára is lehetőséget ad tudatosítani felelősségünket a teremtett világért, hálát adni a természet áldásaiért. A természet ajándékai az évnek ebben az időszakában segíthetnek abban, hogy jobban megragadjuk az egyházi év most következő vasárnapjainak lényegét, azaz a „háromegy” Istent. Nem az üdvtörténet világrengető és emlékezetes eseményei állnak tehát most a középpontban, hanem az üdvtörténet olykor rejtőzködő, máskor önmagát kijelentő alanyára figyelhetünk vasárnapról vasárnapra. E mostani szám szerkesztői és szerzői ezúttal is azon fáradoztak, hogy ünneppé legyenek az istentiszteleti alkalmak, ahol az Igén keresztül találkozásunk lehet a Szentháromság Istennel.

A vasárnapi textus-feldolgozások mellett az államalapítás ünnepére is találunk igetanulmányt, valamint szokásos módon a kazuális szolgálatok és ifjúsági alkalmak számára is készültek vázlatok. A kitekintő a kegyelem, kényszer, szabadság és törvény fogalmainak teológiai újrafogalmazására vállalkozik a keresztyén nevelés kontextusában. Kovács Krisztián egyetemi adjunktus doktori dolgozatának könyvváltozatát Fazakas Sándor ajánlja, a Bütösi János válogatott igehirdetéseit tartalmazó prédikációs kötetet pedig Dr. Gaál Sándor ismerteti.

Szolgálja az Igazság és Élet legújabb száma is a lelkipásztorok és hitoktatók igényes felkészülését, gyülekezeti tagjaink termőre fordulását, és a Szentháromság Isten dicsőségét.

Debrecen, 2018 júniusában

A Szerkesztők