2021.3. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Ajánlás

A nyári hónapok vasárnapjaira, Szentháromság ünnepe után 5. vasárnaptól a 17. vasárnapig tartó időszakban kíséri az úrnapi istentiszteletekre való készülés műhelymunkáját az Igazság és Élet ez aktuális száma. Ez időszak kimenetelét nehéz megjósolni: reménység szerint a fellélegzés ideje és a jelenléti istentiszteletek időszaka tartósabbnak bizonyul, mint az elmúlt hónapokban. De bárhogyan is történjen: találkozzon a gyülekezet a liturgikus templomtérben vagy újból az ún. online térbe szorulva, az Evangélium időszerű üzenetének hirdetése nem veszíthet érvényéből. A kommunikáció formái és csatornái változhatnak ugyan, de az Ige megértésére való törekvés igénye, az Írás üzenetének mindennapi élethelyzetünkkel való összekapcsolásának igyekezete, a személyes érintettség megélésének óhajtása változatlan marad –, mint ahogy a Szentlélek megvilágosító munkájáért való könyörgés sem szűnhet meg.

Egyébként az egyházi évnek ez az időszaka sem annyira mozgalmas. De talán éppen ezért alkalmas arra, hogy megálljunk, lecsendesedjünk és feltegyük magunknak a kérdést: miért prédikálunk? És mit prédikálunk? Vajon a mi igehirdetésünk mennyiben lehet eszköze és csatornája annak, hogy Krisztus önmagát közölje velünk az ő ígérete szerint? Igen, az igehirdetésünkre való készülés kiinduló kérdése eminensen dogmatikus-kérdés: mit jelent számunkra az, hogy az igehirdetésben a jelen levő Krisztussal számolunk? Nem ideák, vallásos eszmék, ilyen-olyan istenképzetek által meghatározott Krisztus-képpel van és lehet találkozásunk, hanem a valóságosan jelen levő Krisztussal a Szentháromság Isten erőterében… Jó újból tudatosítani, hogy Jézus reális jelenlétének nem állhat útjába sem az igehirdető rezignáltsága (az igehallgatók számának folyamatos csökkenése vagy a hit gyümölcseinek látszólagos elmaradása miatt), sem a gyülekezet tagjainak félelme vagy csalódottsága (az egyház szolgáinak vélt vagy valós alkalmatlansága miatt), sem a közéleti viszonyok kiábrándító valósága. De legfőképpen arra van szükség, hogy maga az igehirdető, illetve gyülekezeti szolgálatokra készülő lelkipásztor legyen nyitott: először ő maga nyíljon meg a minket kereső Krisztus jelenvalósága és a Lélek megvilágosító munkája előtt, hogy megértve a kijelentést megtegye azt, ami emberi oldalról kompetens módon megtehető: bevezetni az igehallgatókat az Ige megértésének belső összefüggéseibe…

Ebben a műhelymunkában és reménységünk szerint a Lélek által kísért folyamatban nyújtsanak segítséget e füzet igetanulmányai, a kazuális szolgálatokat inspiráló vázlatok, a nyári gyermektáborokra való munkaanyag, valamint a kitekintés rovat és könyvajánló teológiai reflexiói. Illesse köszönet e lapszám szerzőit, és legyen áldás a megrendelők, a felhasználók elmélyült készülésén.

Debrecen, 2021 júniusában

A szerkesztők

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 461

Szentháromság után 5. vasárnap – 2021. július 4.

1Korinthus 1,18−25 – A keresztről szóló beszéd bolondságának ereje ………….. 463

Dr. Rácsok Gabriella

Szentháromság után 6. vasárnap – 2021. július 11.

Máté 28,16−20 – Megújult küldetés ……………………….………………….……. 473

Dr. Bekő István Márton

Szentháromság után 7. vasárnap – 2021. július 18.

1Királyok 17,1−6 – A hűség ára …………………………………………………….. 483

Herdeán Gyöngyi

Szentháromság után 8. vasárnap – 2021. július 25.

1Korinthus 6,9−11 – „Meg vagyok keresztelve!” ………….………………………… 491

Porkoláb András József

Szentháromság után 9. vasárnap – 2021. augusztus 1.

Máté 7,24−27 – Konfirmáció bármikor ……………………………………………… 500

Dr. Szabó András

Szentháromság után 10. vasárnap – 2021. augusztus 8.

2Mózes 19,1−6 – Közös örökség .………………………………………………….. 507

Dr. Kovács Krisztián

Szentháromság után 11. vasárnap – 2021. augusztus 15.

Efézus 2,4−10 – A keresztény ember identitása ………………………………….. 518

Dr. Ledán M. István

Szentháromság után 12. vasárnap – 2021. augusztus 22.

Márk 7,31−37 – Beszélő csoda ………………..…….……………………………….. 528

Dr. Kókai-Nagy Viktor

Szentháromság után 13. vasárnap – 2021. augusztus 29.

1Mózes 4,1−8 – A „szuverén én” és a szuverén Úr találkozása ……………….…….. 537

Dr. Barnóczki Anita

Szentháromság után 14. vasárnap – 2021. szeptember 5.

1Thesszalonika 5,14−24 – Tizenkét bátorító Ige …………….……………………. 550

Dr. Hodossy-Takács Előd

Szentháromság után 15. vasárnap – 2021. szeptember 12.

Lukács 17,5–6 – „Na, ez azért már túlzás!” …………………..…….…………….. 563

Nagy Gábor

Szentháromság után 16. vasárnap – 2021. szeptember 19.

Jeremiás Siralmai 3,22–26.31–32 – Fény az alagút végén …..…………………….. 572

Dr. Németh Áron

Szentháromság után 17. vasárnap – 2021. szeptember 26.

Róma 10,9−17(18) – Az üdvösség útja …..………………………………..……….. 582

Dr. Pecsuk Ottó

Keresztelés

Máté 28,16−20 – Krisztusi küldetés ………………………………….………..……….…… 592

Dr. Márton János

Házasságkötés megáldása

Zofóniás 3,17 – Isten védelme alatt ……………………….…..….………………… 596

Muza Blanka

Temetés

Lukács 24,13–21 és 2Sámuel 16,1–3 – Pedig mi abban reménykedtünk .……..… 600

Nagy Gábor

Gyermek-istentisztelet (Digitális kincsesláda 3.)

Nyári táborok az offline és online térben ………………………………………… 606

Dr. Szászi Andrea

Kitekintés

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések IV. ………………….….…..… 618

Dr. Peres Imre

Egyházak együtt a járványban” − protestáns nézőpontok − …………….……… 627

Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE)

Könyvajánló

Wolfgang Huber: Hitkérdések – protestáns szemmel ………………………..… 632

Dr. Szabó András

Kustár Zoltán: Deutero-Ézsaiás könyve válogatott fejezeteinek magyarázata … 634

Dr. Németh Áron

Szerzők …………….………………………………………………………………. 637