2018.4. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Leírás

Ajánlás

Az Igazság és Élet e számának időintervalluma, október első vasárnapjától óesztendő napjáig, jelentős liturgia- és homiletikatörténeti fordulattal vagy teológiatörténeti évfordulóval esik egybe. 2018 adventjétől ugyanis életbe lép a protestáns ökumené egyházain belül az új perikóparend, az óegyházi perikóparend tudományos revíziójának köszönhetően.

Mint ismert, nyomós szakmai és szerkesztői szempontoknak, valamint hangsúlyozottan felhasználói kéréseknek engedve a kiadvány 2017-től újból az óegyházi perikóparendet tekinti ajánlott igehirdetési vezérfonalnak, és ennek alapján közöl igetanulmányokat vasárnapokra és ünnepnapokra. A perikóparend előnye és érdeme, hogy a feldogozott igeszakaszok reprezentatív módon biztosítanak betekintést a teljes Szentírás üzenetébe, és elejét veszik annak, hogy igehirdető vagy igehallgató csak kedvenc bibliai részekről, történetekről vagy eseményekről kívánjon beszélni vagy igehirdetést hallgatni. A reformátori inspirációtan, nevezetesen, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, ellenáll minden olyan kísérletnek, amely szelektíven (pl. csak zsoltárok, csak evangéliumi történetek, csak ismert ószövetségi elbeszélések stb.) kívánja kiválogatni a testhez álló vagy hangulathoz illő igeszakaszokat, tetszőleges felosztással vagy kontextusból való elvtelen kiragadással a vasárnapi igehirdetés számára.

Nyilvánvalóan sem a perikóparend, sem pedig más igehirdetési gyakorlat (pl. lectio continua vagy bibliaolvasó vezérfonalak alkalmazása) nem lehet „kánon a kánonban”. Vagyis, nem jelenthet olyan kötelező érvényű ajánlást, amelytől eltérni nem lehet – ha ez így lenne, akkor az iránt a reformátori alapfelismerés iránt lennénk hűtlenek, amely minden időben tudatosítani igyekezett: nemcsak az első tanítványok hite, de az Írás mindenkori olvasása, megértése és magyarázása teszi lehetővé annak a kijelentésnek a hirdetését, amely a Biblia Igéit a Szentlélek által Isten tulajdon üzenetévé teszi a mindenkori igehallgató gyülekezet számára. Viszont a perikóparendhez való viszonyulás szabadságán és az attól való időnkénti eltérés lehetőségén túl látni kell az ajánlott igeszakaszokhoz való ragaszkodás nagy lehetőségét: a perikóparend szerinti igehirdetés az apostoli és evangéliumi hagyomány olyan medrébe tereli az igehallgató gyülekezetet, amely segít megélni és megérteni, hogy mi köze van a mai hívő embernek az üdvtörténethez, Jézus útjához, szenvedéséhez, és megváltó tettéhez, az őskeresztyénség kialakulásához, valamint a mindenkori keresztyén közösség életkérdéseinek evangéliumi megválaszolásához. Ilyen értelemben az új perikóparend (is) biztonságot, teológiai megbízhatóságot és kiszámíthatóságot biztosít az Ige hirdetése és az istentisztelet ünnepjellege számára.

A perikóparevízió során néhány változás észlelhető lesz: több ószövetségi perikópát tartalmaz az új rend, és több bibliai könyv igeszakasza kerülhet megszólaltatásra. Ami nem változik: az igeszakaszok kiválasztásának, lehatárolásának és az üdvtörténet rendjéhez, illetve az egyházi év tartalmához való igazodásának teológiai megbízhatósága (hiszen a perikóparevizió munkája nem estelegesen történt, hanem hosszú évek intenzív exegetikai-teológiai munkája, rangos teológusok kutatási eredményei és diskurzusai kísérték). A megújított perikóparend, a kapcsolódó lekciókkal, olvasmányokkal és liturgiai ajánlásokkal, amint azt látni fogjuk, még inkább hangsúlyossá teszi a reformátori istentisztelet krisztológiai és szoteriológiai jellegét, de úgy, hogy közben nagyobb nyitottságot mutat az egyház ökumenicitása vagy a zsidóság maradandó kiválasztása iránt.

Szintén nem változik a kiadvány profiljában az igény, hogy kazuális szolgálatokra, gyermek- és ifjúsági munkához is biztosítson szakmai segítséget, többnyire szabadon választott textusok vagy bibliai témák alapján.

A kitekintés rovat egy jelentős teológiatörténeti évfordulóra tekint: 2018. december 10-én lesz 50 éve annak, hogy elhunyt a 20. század egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású református teológusa, Barth Károly. Az Igazság és Élet e száma Barth lelkipásztori és igehirdetői munkásságába enged bepillantást. A könyvajánlások pedig olyan kiadványokra hívják fel a figyelmet, amelyek közvetlenül is segíthetik az istentisztelet ünnep jellegének megélését, valamint az igehirdetésre való igényes készülést és műhelymunkát.

Illesse köszönet a kiadvány e számának szerzőit, és legyen áldás a szolgálatokra való közös készülésünkön, abban a reménységben, hogy a szerzők felismeréseit és a szolgálatra készülő olvasó gondolatait ugyanaz a Lélek kapcsolja össze, aki gondoskodik is a hirdetett üzenet megértéséről, s annak hitben való befogadásáról.

2018 szeptemberében

A Szerkesztők