Inspiráció a bibliai hagyományban – LT’22.12.

6000 Ft

Képzésfelelős: Dr. Kustár Zoltán (egyetemi tanár, DRHE)
Előadók: Dr. Adorjáni Zoltán, Dr. Balogh Csaba, Dr. Cziglányi Zsolt, Dr. Fabiny Tamás, Dr. Gyurkovics Miklós, Dr. Hafenscher Károly, Dr. Hanula Gergely, Kocsi György, Dr. Kránitz Mihály, Dr. Kustár Zoltán, Dr. Martos Levente Balázs, Dr. Oláh Zoltán, Dr. Peres Imre, Dr. Zsengellér József.
Időpont: 2022. november 10–11.
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium
Csoportlétszám: 20 fő
Kreditpont: 8
Regisztrációs díj: 6.000.- Ft/fő

Kategória:

Leírás

A képzés keretében az érdeklődők a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány által szervezett „Inspiráció a biblia hagyományban” című kétnapos ökumenikus konferencián vehetnek részt.
A biblia könyvek inspiráltsága/sugalmazottsága a keresztyén hit egyik fontos tanítása, amely azt hivatott kifejezni, hogy bár a bibliai könyvek az emberi szerzőség és szerkesztettség nyilvánvaló jeleit mutatják, végső szerzőjük – a Szentlélek „együtthatásaként” – maga Isten. Ám a mai kor embere a felvilágosodás hatására hajlamos a Bibliát csupán emberi alkotásként kezelni, a posztmodern érték-fragmentálódás alapján pedig azt a sok között „csak egy véleménynek” tekinteni, s e nézetét az „írott igéről” a „hirdetett igére” is átvinni.
A konferencia célja az, hogy az inspiráció-tan bibliai alapjait vizsgálja meg: hogyan vélekednek a prófétai kijelentés, illetve a szent iratok isteni eredetéről maguk a bibliai könyvek, és hogyan képzelték el maguk a próféták, majd igehirdetésük hagyományozói az emberi és az isteni szerző „együtthatását”. Az előadások a prófétai könyvek, a deuteronómiumi/deuteronomista hagyomány vonatkozó részleteit, az Ószövetség, Qumrán és a rabbinikus irodalom Szent Lélekről szóló tanítását, az Újszövetség vonatkozó igehelyeit, a görög/hellén kultúrkör hasonló jelenségeit járják körül, kitérve a Septuaginta-hagyomány, valamint Philon és Josephus elképzeléseire is. A biblikus szakelőadások sorát egy-egy dogmatörténeti, rendszeres teológiai és gyakorlati teológiai előadás egészíti ki, segítve az eredmények gyakorlati alkalmazását.
A konferencia-előadásokat a Kárpát-medence református, római katolikus és evangélikus lelkészképző intézményeinek oktatói, szak- területük elismert képviselői tartják.

Ajánlott irodalom:
Fabiny t.: A Szentírás ihletettsége, in: Uő (szerk.): Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalom-tudományi tanulmányok, Bu dapest, 2009, 208–219.
Reuss, a.: Inspirált könyv – inspirált személy. Az inspiráció értelmezésének néhány kérdése, in: Diakónia 15 (1993/4), 40–46.
Szász B.: Inspiráció, in: Bartha T. (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon, I. kötet, Budapest, 2000, 647–649.

További információk

Képzésfelelős

Előadók

Dr. Adorjáni Zoltán, Dr. Balogh Csaba, Dr. Cziglányi Zsolt, Dr. Fabiny Tamás, Dr. Gyurkovics Miklós, Dr. Hafenscher Károly, Dr. Hanula Gergely, Dr. Kránitz Mihály, Dr. Kustár Zoltán, Dr. Martos Levente Balázs, Dr. Oláh Zoltán, Dr. Peres Imre, Dr. Zsengellér József, Kocsi György

Kezdő dátum

2022.11.10.

Záró dátum

2022.11.11.

Kurzus helye

Debrecen, Református Kollégium

Csoportlétszám

20

Kreditek

8

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT'22.12.