A kazuália teológiája és gyakorlata 3. Rendkívüli helyzetek, váratlan alkalmak – LT’22.8.

12000 Ft

Előadók: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár DRHE), Dr. Szabó Lajos (ny. egyetemi tanár EHE)

Időpont: 2022. október 17–19.
Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoportlétszám: 20 fő
Kreditpont: 15
Regisztrációs díj: 12.000.- Ft/fő

Kategória:

Leírás

A teológiailag jól értelmezett, körültekintő módon előkészített és életszerűen vezetett kazuális gyakorlat nagy áldás lehet a gyülekezet életében. Ezen alkalmak (is) arról tehetnek bizonyságot, hogy bár a gyülekezet tagjainak élethelyzetei változnak, rendkívüli helyzetek állhatnak elő, változatlan az igény, hogy az élet fordulópontjait, meg- rendítő vagy örömteljes alkalmait Isten színe előtt tudjuk, ehhez az Ő jelenlétét kérjük, és várjuk.
Az egyre inkább bővülő és rendkívüli „alkalmak” során is Isten jelenlétéről, erejéről, gondviselő szeretetéről, megtartó kegyelméről, áldásáról kell bizonyságot tennünk – de hogyan? Mi történjen akkor, amikor a kazuális istentisztelet fókuszában álló élethelyzet eltér az eddig megszokott, az egyház rendjében hagyománnyal bíró alkalmak (mint pl. temetés, házasságkötés) jellegétől, és létjogosultságot követel magának: hol van Isten a balesetben, természeti csapás idején, a veszteségek feldolgozásában, a váratlan, de emberi egzisztenciát megrendítő eseményekben? Hogyan tud az igehirdetés tényleges segítséget, támogatást nyújtani a nehéz élethelyzetben? Mit tud adni egy egyházi szolgálat a liturgiájában és a beszédében ma annak az embernek, aki „kiszolgáltatottá,” „megpróbálttá” válik egy-egy élet- esemény kapcsán, és nincsen igazi kapaszkodója lelki értelemben.
Mi a szerepe az egyháznak és a lelkipásztornak a nemzeti ünnepe- ken, vallási-egyházi jelenlétet igénylő közéleti eseményekben? Ilyen- kor is az Evangélium hirdetése kerül a középpontba, de a megszokott gyülekezeti keretek és megszokott élethelyzetek határait meghaladó módon. Ahhoz, hogy ne a tanácstalanság, a magára hagyatottság, kiszolgáltatottság érzése terhelje meg e szolgálatokra való készülést vagy az alkalmak utóízét, megfelelő teológiai tájékozottságra és gyakorlati megoldások, új minták ismeretére van szükség. Ebben kíván elvi és gyakorlati segítséget nyújtani a képzés (mintegy a korábbi kazuális szolgálatokat tematizáló lelkésztovábbképző tanfolyamoknak folytatásaként).

Ajánlott irodalom:
Fazakas Sándor: Bármi elhangozhat? Az igehirdetés felelőssége, in: Szabó Lajos (Szerk.): Homiletika ökumenikus palettán − Együtt- gondolkodó előadások az igehirdetésről, Budapest, Luther Kiadó, 2013, 53−67.
Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2007.
Josuttis, Manfred: A lelkész más, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2017 (különösen a 6. fejezet).
Nagy István: A kazuáliák homiletikuma, Nagykőrös, 2004.
Sefcsik Zoltán: Kazuális szolgálatok, in: Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 165−178.
Szabó Lajos: Boldogságkeresés „főállásban”? Az evangélikus lelkészi hivatás egyedisége és szépsége, in: Lelkipásztor 2021/10. szám 379–385.
Ünnepek, kázusok, alkalmak, in: Fekete Károly – Literáty Zoltán – Steinbach József (szerk.): Igehirdetők kézikönyve, Budapest, Kálvin Kiadó, 2021, 373−515.

További információk

Kezdő dátum

2022.10.17.

Záró dátum

2022.10.19.

Kurzus helye

Beregdaróc – Hét Csillag Konferencia Központ

Csoportlétszám

20

Kreditek

15

Kurzus éve

2022

Kurzus kód

LT'22.8.