2020.4. szám – Igazság és Élet

1500 Ft

Ajánlás

A járványhelyzet sokféle közegyházi tapasztalata között az egyik talán abban foglalható össze, hogy a lelkészi szolgálat nem rutinmunka. A pandémiás vészhelyzet már mögöttünk lévő időszaka kimozdította a lelkészeket és vallástanárokat a komfortzónájukból, megszokott gyakorlatok és formák váltak lehetetlenné, mindez pedig szertefoszlatta a rutinosság hamis illúzióját. Jó ezzel szembesülni, mivel a kérügmát sohasem a rutin hozza felszínre. Szükséges és lehetséges jártasságot szerezni a szolgálat különböző területein, de az üzenetért mindig meg kell küzdeni, ilyen tekintetben sohasem válhatunk rutinossá. Akkor sem, ha a gyakori és rendszeres „igehirdetés-gyártás” észrevétlenül is felébreszti azt a titkos igényt, hogy játszi könnyedséggel produkáljunk halott betűkből élő igét.

E szám szerzői sem rutinból dolgoztak: szakmai felkészültség és a Lélek ajándékáért mondott imádságok együttes eredményeként születtek meg az igetanulmányok. A stafétát átvevő vallástanárok és lelkészek sem rutinból, hanem saját szakmaiságukkal, gyülekezetismeretükkel, az aktuális helyzet értékelésével és kitartó „térdmunkával” alakítják tovább és juttatják célba az igei üzenetet.

A naptári év végét és az egyházi év fordulóját is beárnyékolja még a járvány, és valamilyen formában rányomja bélyegét a mindennapi életre, a vasárnapi igehirdetésekre, az adventünkre és karácsonyunkra. Rutintalanná tesz bennünket. Ez a rutintalanság azonban új felismerésekhez, régi igazságok újracsomagolásához, örök értékek jobb megbecsüléséhez, kreatív energiák felszabadításához, önmagunk megüresítéséhez és Istenre való még fokozottabb ráhagyatkozáshoz segíthet bennünket. Ezektől pedig – ha az Úr megáldja igyekezetünket – egyházunk és gyülekezeteink épülése remélhető.

Amikor ki vagyunk téve a valótlan rémhíreknek és a rémisztő valóság híreinek, akkor még elemibb szükség van a jó hírre, az evangéliumra. Ennek megragadásához kíván segítséget nyújtani az Igazság és Élet 2020. évi utolsó füzete.

A könyvajánlóban két aktuális téma kap hangot. A távistentisztelet-vitába enged bepillantást a Sárospataki Füzetek 2020/1 száma, melyet Nagy Károly Zsolt ajánl, Fazakas Sándor pedig egy Kolozsváron kiadott debreceni doktori disszertáció könyvváltozatát mutatja be, amely a lelkipásztori identitás és hivatásértelmezés problematikáját boncolgatja. A kitekintő egyrészt az érzelemkutatás területére kalauzolja el az olvasót, másrészt a halottak napja alkalmához nyújt adalékot.

Végezetül köszönetet mondunk e mostani folyóiratszám minden szerzőjének, áldást kérünk az olvasóra és az igehallgató gyülekezetekre.

Debrecen, 2020 szeptemberében

A Szerkesztők

Leírás

Tartalomjegyzék

Ajánlás ……………………………………………………………..………….……. 605

Szentháromság után 17. vasárnap – 2020. október 4.

Márk 8,1−9 – 4000 ember megvendégelése ………………………………………………….. 607

Dr. Bekő István Márton

Szentháromság után 18. vasárnap – 2020. október 11.

5Mózes 30,11−14 – Érteni és akarni Isten akaratát ………………………..…….. 615

Dr. Kiss Jenő

Szentháromság után 19. vasárnap – 2020. október 19.

Efézus 4,22−32 – A keresztyén emberről ………………………………………….. 625

Dr. Orosz Gábor Viktor

Szentháromság után 20. vasárnap – 2020. október 25.

Márk 2,23−28 – Vasárnap – a kizökkentés ritmusa ……………………………….. 633

Dr. Szabó András

Reformáció ünnepe – 2020. október 31.

Máté 10,26b−33 – Egyedül igehirdetés által ………………………………………… 640

Dr. Németh Dávid

Szentháromság után 21. vasárnap – 2020. november 1.

Jeremiás 29,1.4−7.(8−9)10−14 – Túlélni és remélni …………………………..…… 651

Dr. Hodossy-Takács Előd

Szentháromság után 22. vasárnap – 2020. november 8.

1Thesszalonika 5,1−6(7−11) – Béke és biztonság .……………………………….. 662

Dr. Kókai Nagy Viktor

Egyházi év utolsó előtti vasárnapja – 2020. november 15.

Lukács 16,1−8(9) – A hamis sáfár példázata …………………………………..….. 673

Dr. Peres Imre

Örökkévalóság vasárnapja – 2020. november 22.

Jelenések 21,1−7 – Végre! …………………………………………………………….. 684

Dr. Szabó Lajos

Advent 1. vasárnapja – 2020. november 29.

Zakariás 9,9−10 – Uralma tengertől tengerig ér ……………………………….….. 695

Dr. Balla Ibolya

Advent 2. vasárnapja – 2020. december 6.

Jakab 5,7−9 – Kitartás a szenvedésben …………….……………………….…….. 705

Dr. Borsi Attila

Advent 3. vasárnapja – 2020. december 13.

Lukács 1,67−79 – Benedictus ……………………………………….…………….. 715

Dr. Dézsi Csaba

Advent 4. vasárnapja – 2020. december 20.

1Mózes 18,1−2.9−15 – Az ígéret gyermeke …..…………………………………… 723

Dr. Márton János

Szenteste – 2020. december 24.

Ézsaiás 11,1−10 – Az Isai törzsökéről sarjadó karácsonyi hajtás vonásai …..…… 730

Nagy Gábor

Karácsony 1. napja – 2020. december 25.

Ézsaiás 52,7−10 – A romok öröme …..……………………………………………. 739

Dr. Németh Áron

Karácsony 2. napja – 2020. december 26.

Zsidókhoz írt levél 1,1−4 – Csomagolásmentes ajándék …..…………………….. 751

Dr. Kovács Krisztián

Karácsony után 1. vasárnap – 2020. december 27.

Lukács 2,22−40 – A békességgel elbocsájtó Békesség Fejedelme ……………….. 761

Dr. Szetey Szabolcs

Óév – 2020. december 31.

2Mózes 13,20−22 – Isten útjai ………………………………………………………………………….. 774

Lucski Márta

Keresztelés

Zsoltárok 118,14−15.28−29– Hálaadás és elköteleződés … …………………………… 783

Kis Dávid

Házasságkötés megáldása

1Mózes 24,7 – Az Istenfélő ember számára nincsenek véletlenek! …….………… 786

Szilágyi-Papp Éva

Temetés

Lukács 16,(1−8)9 – Befogadás az örök hajlékokba ……………………………..… 790

Dr. Peres Imre

Példabeszédek 18,10 – Erős torony ……………………………..………………….. 798

Dr. Kocsis Attila

Gyermek istentisztelet vázlatok

Adventi készülődés ……………………………………………………………..… 802

Dr. Szászi Andrea – Csőri-Czinkos Gergő – Majorné Tári Edit – Csüllög Ferenc – Zimányi Noémi

Kitekintés

Szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Teológiai szempontok a nárcizmus értelmezéséhez …………………………..… 820

Dr. Fazakas Sándor

Halálhírek, gyászjelentések és megemlékezések I. ………………………..…..… 828

Dr. Peres Imre

Könyvajánló

Sárospataki Füzetek (Távistentisztelet vita) …………………………….………… 842

Dr. Nagy Károly Zsolt

Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában ………………..……………..…….… 846

Dr. Fazakas Sándor

Szerzők …………….………………………………………………………………. 849