Egyház és politika – egyházpolitika?

„Kihelyezett” továbbképzés egyházmegyék részére a Lelkésztovábbképző
Intézettel való előzetes hely- és időpont egyeztetés szerint

Kód: LT’19.8.

Vezető: Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)

Időpont:

Hely: Kihelyezett

Csoport létszám: 20 fő

Tanóra: 6

Regisztrációs díj: Ft/fő

Egyházunk életét és szolgálati lehetőségeit mélyen meghatározza az a társadalmi, politikai és gazdasági környezet, amelyben élünk. Magyarországon és a Kárpát-medencében e társadalmi-politikai valóság gyökeres változásainak lehettünk tanúi az utóbbi közel 30 évben.
Nem új-keletű ez a jelenség: a reformátori egyházak elterjedése és megerősödése, társadalmi jelenlétük kialakulása elképzelhetetlen lett volna politikai szándék és akarat nélkül, különösen Közép-Európában, így a magyar protestantizmus történetében is. Mégis, ez a körülmény nem vezethet az egyház autonómiájának, belső lelki-szellemi függetlenségének feladásához – mint ahogy nem jelentheti annak az igénynek a feladását sem, hogy az egyház építő, kritikai-konstruktív módon vegyen részt a közélet formálásában, a politikai kultúra alakításában.
A továbbképző során az egyház és állam, vallás és politika kapcsolatának elvi teológiai, reformátori és etikai szempontjainak tisztázása mellett kísérletet teszünk egyházi életünket ma meghatározó környezet elemzésére és az egyház mozgásterének feltérképezésére.
A következő kérdések várnak tisztázásra: mi változott a politikai környezetben az elmúlt évtizedek során? Miben áll az egyház igazi autonómiája? Milyen feltételei lehetnek az egyház és állam együttműködésének – és hol vannak ennek az együttműködésnek a határai?
Mit és milyen feltétel mellett kommunikáljon az egyház a modern kommunikációs eszközök segítségével? Hogyan viszonyuljon egymáshoz a presbiter-zsinati elv és a belső egyházi demokrácia igénye?
A képzés során egyrészt sor kerül a résztvevők tapasztalatainak megosztására, másrészt keressük azokat a szempontokat, amelyek segítségével reflektálhatók e tapasztalatok, nemcsak országos szinten, de a helyi gyülekezetek életére és mozgásterére lebontva.
Ajánlott irodalom:
Bölcskei G.: Változó társadalom és a református egyház, in: Tenke S. (szerk.): Földünk, hazánk, egyházunk, Budapest, 2002, 137−143.
Fazakas S.-K ovács K. (szerk.): Vallás és politika, Debrecen, 2019. (megjelenés alatt)
Fazakas S. (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2017.
Török I.: Egyház és politika, Pápa, 1935.

Jelentkezés a kurzusra