Mi történik az úrvacsorában – és az úrvacsora után? A református úrvacsora teológiája és gyakorlata – LT’21.8. (20.11.)

Ft

Előadók Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE), Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)
Csoportlétszám minimum 25 fő
Kezdő dátum 2021-01-01
Záró dátum 2021-12-31
Kreditek 6
Kurzus éve 2021
Kurzus kód LT’21.8. (20.11.)
Kategória:

Leírás

A 2021-es év a testvér felekezetek (római katolikus, evangélikus) számára kiemelkedő jelentőségű, tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Magyarországon kerül megrendezésére 2021 szeptemberében (2020 helyett). Közben a vírusjárvány okozta krízishelyzet kezelése (karantén), és az ezzel párhuzamos egyházi intézkedések éppen az úrvacsorával való élés körül okoztak a legnagyobb bizonytalanságot (ld. online-úrvacsora kérdése, és megítélése).

A kérdés nemzetközi teológiai és ökumenikus szinten is számos reflexiót, elvi és gyakorlati vitát váltott ki. Ezért a lelkésztovábbképző tanfolyam által újból körültekintő módon kívánjuk tisztázni a református úrvacsoratan sajátosságát, történeti kialakulását, teológiáját és úrvacsora-gyakorlatunk etikai konzekvenciáit. A képzés Krisztus engesztelő áldozatának értelmezése felől indul ki, és úgy tekint Jézus kereszthalálára − újszövetségi iratok tudósításai alapján −, mint amelyre önkéntes odaszánás alapján, Isten üdvtervének részeként került sor, az ember megváltása, illetve az ember és az Isten közötti kapcsolat helyreállítsa érdekében. Továbbá sor kerül a református úrvacsoratan sajátosságának bemutatására, a lehetséges téves értelmezések ekkléziológiai konzekvenciáinak feltárására, valamint a református úrvacsora-tan ökumenikus potenciáljának kimutatására. Nem utolsó sorban a foglalkozás fel kívánja tárni a református úrvacsorai tanítás, kegyesség és gyakorlat lelki-kegyességi tartalmát és szociáletikai jelentőségét, különös tekintettel az online tér kínálta lehetőségekkel való élés problémáira, kihívásaira.

Ajánlott irodalom:

Fazakas Sándor: A jótékony megszakítás reményében… in: Balog Margit-Kókai Nagy Viktor (szerk.): Újszövetség és eszkatológia, Debrecen, 2013, 239−254.

Hafenscher Károly: Magnum Mysterium − az úrvacsora, in: Uő.: Liturgika, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 9. fejezet, 489−538.

Török István: Dogmatika, XI. rész, 35.§., Kolozsvár, PTI, 2006.

Welker, Michael: Mi történik az Úrvacsorában? Debrecen, DRHE, 2013.

„Távistentisztelet vita”, in: Sárospataki Füzetek 24 évf. (2020), 1.sz. – (http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf)

További információk

Előadók

Dr. Bölcskei Gusztáv (egyetemi tanár, DRHE), Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE)

Csoportlétszám

25

Kezdő dátum

2021-01-01

Záró dátum

2021-12-31

Kreditek

6

Kurzus éve

2021

Kurzus kód

LT'21.8. (20.11.)