2017.3. szám – Ajánlás

Ft

Leírás

Ajánlás

Öröm és hála tölt el, hogy munkánk eredményeképpen az Igazság és Élet újabb száma kerülhet kedves olvasóink és munkatársaink kezébe. Öröm és hála buzog fel bennünk egyszerre több dolog miatt is. Ugyanis, ahogy köztudott, sok ember munkája vegyül egy ilyen számba, mint amit most is közzéteszünk. Hálásak vagyunk a szerzőknek, akik most először, vagy akik folyamatosan már hosszabb ideje dolgoznak együtt velünk, és tudásukkal, képességeikkel termékenyen gazdagítják teológiánkat és igehirdetői szolgálatunkat. Örülünk, hogy egyre szélesebb körben válik ismertté a folyóirat és remélhetőleg ezzel együtt egyre jobban bővül azoknak a száma, akik készek velünk együttműködni, és akik az itt közölt igehirdetési előkészületi tanulmányainkat olvassák és használják. A szerzők körének bővülése természetesen magával hozza azt is, hogy a munkatársaink hol egyik, hol másik teológiai diszciplínában kutatnak. Tehát felismerhető, hogy nem minden szerző kiváló homiléta vagy szónoklattan ismerő is, annak ellenére, hogy amúgy más teológiai szakterületen, ahol dolgozik és kutat, kiváló ismerője lehet a saját diszciplínájának. Ez szükségszerűen projektálódik az általuk feldolgozott textusok anyagába is. Azonban ez semmiképpen sem hiányosság, hanem sokkal inkább előny, hogy így a kanonizált szövegbe zárt evangélium kibontása annál gazdagabb és sokszínűbb lehet. Így az olvasóknak lehetősége nyílik arra, hogy egy-egy textus magyarázatának olvasása közben sok oldalról kaphatnak gazdag információkat arra nézve, hogy hány és hány megközelítési módja van egy-egy bibliai textusnak. Így köszönhet ránk egy-egy előkészületi anyagból nemcsak homiléta vagy biblikus, hanem dogmatikus, történész, etikus, filológus, misszionárius, terapeuta, vagy éppen költő vagy szociológus is. Ilyen értelemben teológiai szemlélődésünkben és a lelki orientációban munkatársaink és teológus barátaink egész arcképcsarnokát őrzik a folyóirat anyagai.

A hangsúlyok tehát természetesek és gazdagítók. És csak örülhetünk, hogy teológiánkat ilyen sokszínűen tudjuk művelni. Azonban ezek a feldolgozások mégse széteső vagy elkalandozó jellegűek. Ahogy kezdettől fogva láthatjuk, a feldolgozások egyforma mederben haladnak, jól átgondolt és előre meghatározott pontok szerint. Így ha az egyes előkészületi anyagok között van is bizonyos tartalmi különbség, pl. a fogalmazásban, a gondolatok mélységében, a szakmai vagy tudományos igényben, mégis ezeknek többnyire kerek formájuk van, és mint olyanok, rendszerük szerint jól követhetők és ügyesen használhatók. És már csak az egyes olvasóktól függ, milyen mértékben használják őket vagy voltak általuk megszólíthatók. Nem rejtett vágyunk és imádságunk, hogy minél több munkatársunknak hasznára és az általuk pásztorolt gyülekezeteknek áldására legyenek. Ez a bevezető írás egyúttal felhívás is akar lenni azok felé, akik talán szerénységből eddig passzívak maradtak, de akik éreznének magukban erudíciót arra, hogy író munkatársainkká váljanak, hogy tehetségükkel és teológiai látásukkal ők is részesüljenek a közös munkában, és közös áldásokban is. Minden új munkatársat őszinte örömmel fogadunk.

A mostani szám oldalait lapozgatva látható, hogy az egyházi év melyik időszakát éljük: a Szentháromság után 3. vasárnaptól a Szentháromság utáni 15. vasárnapig. Ez ún. „ünneptelen” időszak. Vasárnapokat számlálva 13 vasárnapi szolgálatot fog jelenteni (július 2-tól szeptember 24-ig). A bibliai textusok a vezérfonal szerint betervezett igeszakaszok lesznek (ApCsel, 1Kor és a Péld). Olvasva, javítva és szerkesztve a tanulmányokat elmondható, hogy tartalmas, gazdagító előkészületi anyag kerül a kezünkbe. Ahogy máskor, a mostani számban is helyet adtunk még a kazuáliáknak, valamint a kitekintésnek, a recenziónak, és a gyermek- és ifjúsági előkészületi anyagoknak is. Tudjuk, hogy ezekre is nagy szükség van. Bár sejtjük, hogy pl. a kazuáliáknak vagy gyermek- és ifjúsági szolgálatoknak olykor helyhez, személyhez, gyülekezethez vagy körhöz-csoporthoz kötött jellege van, mégis éltet az a remény, hogy olyan formában közöljük ezeket az előkészületi anyagokat, hogy megfelelően kibonthatók és inspiratívak, és hogy az adott körülmények között új testet öltve jó segédanyagokká transzformálódhatnak. Ehhez az alkotó és „újjáteremtő” munkához sok áldást kívánunk.

Debrecen, 2017. Pünkösdjén

A szerkesztők