Megjelent a Lelkésztovábbképző intézet 2022. évi programfüzete

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Immár hagyománnyá vált, hogy minden év kezdetén igényes programfüzet hívja fel figyelmünket a tárgyévben meghirdetett lelkésztovábbképző tanfolyamok látogatásának lehetőségére, reménység szerint érdeklődésre számot tartó és hívogató kurzusleírásokkal. A lelkésztovábbképzésben való részvételünk több mint szükségszerű, hiszen a teológiai ismeretek állandó mélyítése, alkalmazásuk módszertani kérdéseinek elsajátítása, szociális és kommunikatív kompetenciák fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy lelkészekként egyrészt hatékonyan végezzük szolgálatunkat, másrészt, magunk is örömünket leljük hivatásunk gyakorlásában. Ezt kívánja erősíteni ez a tanulmányi év és meghirdetett tanfolyamaink.
E tanulmányi év viszont abban is különleges, hogy Lelkésztovábbképző Intézetünk fennállásának húsz évére tekinthet vissza. Az Egyházkerületi Tanács 2002. február 7-én a 14/2002.02.07. számú határozatával hagyta jóvá a Református Továbbképző Intézet felállítását és intézkedett a szervezett lelkésztovábbképzés beindításáról. Azzal a céllal került erre sor, hogy egyházkerületünkben biztosítva legyen a lelkipásztorok és nem lelkészi végzettségű gyülekezeti munkatársak, egyházi fenntartású intézmények alkalmazottainak egyházi továbbképzése, illetve kerüljön sor lelkészek és gyülekezeti munkatársak szakmai munkáját segítő kiadványok és segédletek szerkesztésére, magas színvonalon, megfelelő szakmai felügyelet mellett. E kerek évforduló megünneplésének külön szakmai napot szentelünk (2022. szeptember 9-én), de e húsz év során minden meghirdetett kurzusunk tulajdonképpen a fent említett célt szolgálta és szolgálja.

Mint ismeretes, a Lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló (2013. évi I.) törvény értelmében a lelkész szolgálati joga és kötelezettsége (91.§.d; 104), hogy magát folyamatosan tovább képezze, sőt, ehhez megilleti a szükséges tanulmányi szabadság. Továbbá a lelkészek törzskönyvén fel kell tüntetni (116.§.e) a továbbképzési krediteket. Az elmúlt továbbképzési ciklusban számos szolgatársunk komolyan vette e jogát és kötelezettségét és motiváltan vett részt továbbképző tanfolyamokon. 2018-tól új 6 éves továbbképzési ciklus kezdődött a Zsinat vonatkozó szabályrendelete értelmében. Ez azt jelenti, hogy lelkészeinknek 2018−2024 között újabb 90 kreditnyi továbbképzésen kell részt vennie. Így szeretnénk megszólítani azokat a kollégákat is, akik eddig nem fordítottak kellő időt és figyelmet a továbbképzésre, szeretettel kérjük, hogy vegyék komolyan e szolgálati kötelezettségüket. A képzéseken részt vett lelkésztársak pozitív visszajelzései, élményei és tapasztalatai önmagukért beszélnek. A lelkésztovábbképzésben való részvételünk elsősorban az egyház szolgálatának ügye miatt fontos, de saját ismereteink gazdagodása és lelki épülésünk érdekében is, hiszen a továbbképzések a lelkészi közösség megélésének kiváló alkalmai is.
Hívjuk és várjuk tehát a tisztelt Szolgatársakat meghirdetett tanfolyamainkra, valamint jubileumi alkalmunkra abban a reményben, hogy az új ismeretek és a megosztott tapasztalatok segítenek abban, hogy motiváltan, örömmel és tiszta szívvel folytathassuk szolgálatunkat Isten dicsőségére és egyházunk javára.

Debrecen, 2022. január 30.

Dr. Fazakas Sándor
/egyetemi tanár, intézetvezető/