A kazuália teológiája és gyakorlata 1.
A házasság
LT’18.4.
Vezető: Dr. Fazakas Sándor (egyetemi tanár, DRHE) Dr. Szabó Lajos (egyetemi tanár, EHE)
Időpont: 2018-10-08 - 2018-10-10
Hely: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ
Csoport létszám: 15 fő
Tanóra: 15
Részvételi díj: 12000 Ft/fő
Jóllehet korunkban hihetetlen változáson mennek át az egyéni élet-vezetés és a családi életvitel formái, e folyamatok és fordulópontok vallási „lekísérése” még mindig állandó tartozéka a keresztyén ha-gyománynak és hagyományos egyházi életnek. Az egyház és a vallás jelenlétének igénylése az élet fordulópontjain annak ellenére jelentő-séggel bír, hogy a mindennapokban nem feltétlenül látjuk az egyház szolgálatát kérők életében az öntudatosan megélt hitélet ismérveit. A kazuális szolgálatok belátható időn belül továbbra is a lelkipásztori szolgálat konstans elemei maradnak. Mindeközben nem titkolható a lelkészek részéről két szélsőséges viszonyulás a kérdéshez: egyrészt továbbra is szeretnénk missziói lehetőségnek tekinteni a kazuális jellegű szolgálatokat, holott a tapasztalat ezt nagyon ritkán igazolja vissza; másrészt nem titkolható az a kelletlenség, rossz lelkiismeret vagy frusztráltság, amely a „vallási szolgáltatások” elvégzését kísérik. A továbbképzés során egyrészt teológiailag szeretnénk tisztázni a kazuális szolgálatok tartalmát, reflektálva azokra a változásokra, ame-lyek naponta érintik a lelkész tényleges munkavégzését. A teológiai szempontok tudatosítása segíthet helyesen értékelni az egyes szituá-ciókat, a saját szerep és az egyház küldetésének szempontjából. Más-részt gyakorlati megoldások, liturgiai formák és lelkigondozói esetek támaszthatják alá helyes teológiai és etikai álláspontunk alkalmazását. A kazuális sorozat első tanfolyama - részben folytatva az úrvacso-ra és a keresztség kurzusok tematikáját - a házasságra és a házasság körüli kérdésekre koncentrál: hogyan viszonyuljon a lelkész a házas-ság előtti tartós együttéléshez, illetve élettársi kapcsolatokhoz? Miről érdemes beszélgetni az esküvőre készülőkkel? Milyen konfliktusok terhelik e kapcsolatokat, majd a házasságot? Meddig lehet szerepe egy eskető lelkésznek az esküvő után? Meddig tart a lelkész kíséré-se, törődése? Hogyan kezeljük az esketési szertartás gyülekezetének össze tételét, elvárásait, rítusgényeit? Hogyan lehet bevonni az érintetteket az istentiszteleti szertartásba? Válás és válás körüli konfliktusok. Vállalható-e teológiailag és etikailag egy esetleges válási szertartás? Második házasság megáldásának teológiai és lelkigondozói
aspektusai, stb.

Ajánlott irodalom:
FAZAKAS SÁNDOR (szerk.): A protestáns etika kézikönyve, Budapest, Luther Kiadó/Kálvin Kiadó, 2017.
HÉZSER GÁBOR: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez. Elméletek és gyakorlati lehetőségek, Budapest, Kálvin Kiadó, 2007.
JOSUTTIS, MANFRED: A lelkész más (különösen a 9. fejezet), Kolozsvár, Exit Kiadó, 2017.
SEFCSIK ZOLTÁN: Kazuális szolgálatok in: Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész, Budapest, Luther kiadó, 2010, 165-178.

Lelkésztovábbképzés

Cikkek

Előadások

Belépés|Regisztráció

Megjelent az Igazság és Élet 2018/4 száma -
Dr. Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2018. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete -
Tovább a cikkre...

Életképek az aradi vértanúkról és özvegyeikről -
Tovább a cikkre...

Megjelent az Igazság és Élet 2017/4 száma -
Tovább a cikkre...

Gyermekistentiszteleti vázlatok -
Tovább a cikkre...

Megjelent a 2017. évi lelkésztovábbképzõ kurzusainak programfüzete - -
Tovább a cikkre...

Textuárium 2007 - 2014 -
Tovább a cikkre...

A gyülekezetek és intézmények vezetése -
Tovább a cikkre...

Kicsomagolni Isten ajándékát – a „Keresztség éve” Vesztfáliában -
Kovács Krisztián
Tovább a cikkre...

Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban -
Tovább a cikkre...

Publikus előadások

A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés - Dr. Fazakas Sándor

Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati szempontok az egyházi jövőkép formálódásához - Dr. Fazakas Sándor

"Egyházunk krízise, mint lehetőség II." - érdeklődéstől-elköteleződésig

Hogyan tovább? - A lelkésztovábbképzés elvi szempontjai és gyakorlati tapasztalatai

Lelkésztovábbképzés - Elvi megfontolások - és Tiszántúli tapasztalatok


"Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés" néven új mesterképzési szak indul a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.